Splitsingsvergunning

U heeft een splitsingsvergunning nodig als u een pand of grondstukken wilt laten splitsen voor privé- en gemeenschappelijk bezit. Om een gebouw in Amsterdam te laten splitsen heeft u nodig:

1. Als u niet de eigenaar bent van het pand: een verklaring waarin de eigenaar u machtigt om het pand te splitsen: Een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier.
2. De verklaring van deelname aan de 'Gedragscode Splitsen Amsterdam'.
3. De bouwkundige tekeningen met een situatietekening (schaal 1:100) waaronder: een situatietekening, plattegronden van iedere verdieping van het gebouw, de lengte- en dwarsdoorsneden, alle gevelaanzichten en eventuele details die verband houden met de geluidswering en de brandveiligheid.
4. Een splitsingstekening.
5. Een bouwkundig opnamerapport gebaseerd op de checklist kwaliteiteisen .
6. Een woningpuntentelling per woning, conform het Wonings-/puntenstelsel voor zelfstandige woningen`.
7. Een funderingsrapport: Informatie over de fundering van de panden waarop de aanvraag betrekking heeft waaruit blijkt dat het aannemelijk is dat deze binnen 25 jaar geen onderhoud behoeft (funderingscode 2).
8. Een keuringsrapport van een erkend installatiebedrijf.
9. Als er sprake is van bouwwerkzaamheden: Een herstel- of verbouwingsplan met bijbehorend realistisch tijdschema, omgevingsaanvraag en/of sloopmelding bij vergunningsplichtige bouwactiviteiten.
10. Als sprake is van het samenvoegen van woningen: Een samenvoegingsvergunning.
11. Bij aanvragen voor de categorie ‘complexgewijze aanpak’ kunnen door het stadsdeel aanvullende kwaliteitseisen worden gesteld

Of een vergunning wordt verleend hangt af van verschillende factoren: het bouwjaar, bestemmingsplan en locatie van het pand. Voor gebouwen tot 1940 is het verkrijgen van een splitsingsvergunning vereist en vaak beperkt. De vergunning wordt bij het stadsdeel aangevraagd. Voor gebouwen na 1940 is een splitsingsvergunning niet vereist. klik hier voor aanvullende informatie.

KING kan u door het hele vergunningproces begeleiden.

Heeft u een pand en wilt u het splitsen of samenvoegen dan kan de regelgeving complex zijn, KING kan u door het hele vergunningproces begeleiden. KING, met jaren ervaring, heeft goede relaties opgebouwd met makelaars, notariskantoren, overheidsinstellingen, en natuurlijk particulieren.